dziennik budowy

 • Odbiór budynku

  Dokumentacja niezbędna do odbioru budynku:

   1. Oryginał dziennika budowy;
   2. Oświadczenie kierownika budowy:
    • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
    • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oraz (w razie korzystania) również drogi, ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu;
   3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
   4. Protokóły badań i sprawdzeń (protokóły: kominiarski; odbioru instalacji gazowej i próby szczelności instalacji gazowej; odbioru instalacji elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków,sprzedaży gazu);
   5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
    Tą pracę należy zgłosić jednostce wykonawstwa geodezyjnego co najmniej 1,5 miesiąca przed planowanym odbiorem budynku, gdyż taki jest okres przygotowania odpowiedniej dokumentacji i zatwierdzenia jej w ODGiK. Inwentaryzację powykonawczą należy w zasadzie zgłosić już po wybudowaniu budynku i przyłączy choćby do końca budowy pozostał jeszcze jakiś czas. Dokumentacja powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nie przedawnia się.
   6. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
   7. Ponadto kserokopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest z przed 2000 roku.
   8. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

  W takim przypadku oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

  1. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów tj. Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Straż Pożarna.
   Nie zajęcie stanowiska przez ww. organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
  2. Od 1 stycznia 2009 roku, wszystkie nowe budynki oddawane do użytkowania muszą posiadać certyfikat energetyczny, określający jego zapotrzebowanie na energię. Obowiązek obejmuje wszystkie nowe budynki, domy jednorodzinne i wielorodzinne o powierzchni powyżej 50m2.

Propozycje

Zobacz GEO-MAR Uslugi Geodezyjne na Oferteo.pl

 

oferta w OLX

Godziny otwarcia

GEO-MAR Usługi Geodezyjne Kompleksowa obsługa geodezyjna https://www.google.pl/maps/place/GEO-MAR+Us%C5%82ugi+Geodezyjne/@50.3322729,19.1293386,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!10m1!1e2!3m4!1s0x4716d0bba12afb15:0xa7833ce3017a5b83!8m2!3d50.3322695!4d19.1315273
Brzozowicka 3 42-500 Będzin śląskie Polska
50.3322729 19.1293386
+48 504 054 953 biuro@geo-mar.com.pl Cena usługi ustalana po analizie zlecenia images/Ikona.jpg
poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy