inwentaryzacja powykonawcza

 • Air Liquide Huta Katowice

  03

  TYCZENIE I INWENTARYZACJA

   

  Air Liquide – Huta Katowice Dąbrowa Górnicza

  Wytyczenie fundamentu pod zbiornik argonu wraz z inwentaryzacją powykonawczą inwestycji.

 • Obiekt handlowy Kaufland Katowice

  11

  OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

   

  Kaufland w Katowicach ul. Brynowska

  Pomiary geodezyjne, kontrola posadowienia i pionowości konstrukcji, wyznaczanie lokalizacji obiektów na zlecenie firmy SAVI.

 • Odbiór budynku

  Dokumentacja niezbędna do odbioru budynku:

  1. Oryginał dziennika budowy;
  2. Oświadczenie kierownika budowy:
  a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacji wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
  4. Protokóły badań i sprawdzeń (protokóły: kominiarski; odbioru instalacji gazowej i próby szczelności instalacji gazowej; odbioru instalacji elektrycznej i wod.- kan. lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków, sprzedaży gazu);
  5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Tą pracę należy zgłosić jednostce wykonawstwa geodezyjnego co najmniej 1,5 miesiąca przed planowanym odbiorem budynku gdyż taki jest okres przygotowania odpowiedniej dokumentacji i zatwierdzenia jej w Geodezji. Inwentaryzację powykonawczą należy w zasadzie zgłosić już po wybudowaniu budynku i przyłączy choćby do końca budowy pozostał jeszcze jakiś czas. Dokumentacja powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nie przedawnia się.
  6. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
  7. Ponadto kserokopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest z przed 2000 roku.
  8. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.
  W takim przypadku oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
  9. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów tj. Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Straż Pożarna. Nie zajęcie stanowiska przez ww. organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy