stan prawny

 • Rozgraniczenia nieruchomości

  Jest to procedura mająca na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości według stanu prawnego. Skuteczność tego postępowania zapewnia na przyszłość nienaruszalność granic nieruchomości.
  Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
  Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy, na wniosek właściciela ( zarządcy) nieruchomości.
  Postępowanie:
  1. Właściciel nieruchomości składa w urzędzie gminy (miasta) wniosek o rozgraniczenie, określając w nim:
  - numery działek sąsiednich, z którymi ma być przeprowadzone rozgraniczenie,
  - nazwisko i adres geodety który ma przeprowadzić rozgraniczenie;
  Do wniosku należy dołączyć:
  - dokument potwierdzający własność nieruchomości rozgraniczanej.
  2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, upoważniając w nim wskazanego przez wnioskodawcę geodetę.
  3. Geodeta przeprowadza czynności ustalania przebiegu granic.Po otrzymaniu dokumentów z Ośrodka Dokumentacji,w terenie odnajduje znaki graniczne lub wyznacza punkty załamania ich za pomocą miar z dokumentów lub współrzędnych geodezyjnych. Na gruncie przedstawia znalezione i wyznaczone punkty załamania granic sąsiadom, którzy podpisują protokół – czyli polubowne ustalenie nowego przebiegu granicy za zgodą obu sąsiadów. W razie sporu sprawa trafia do sądu i wtedy rozgraniczenie jest dalej prowadzone przez biegłego sądowego.
  Rozgraniczenie w trybie administracyjnym może zakończyć się przez:
  - wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości
  - zawarcie ugody ( ma moc ugody sądowej);
  - umorzenie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

  Czas trwania: ok. 6 miesięcy

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy