plan zagospodarowania

 • Podział nieruchomości

  Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

  Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, można wykonać w celu wydzielenia działki o powierzchni minimum 0,3 ha. Wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalne jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

  Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

  Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Opinię, wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

  Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

  Procedura

   1. Złożenie w urzędzie miasta,gminy wniosku o wydanie opinii o możliwości podziału.
     Do wniosku, należy dołączyć następujące dokumenty:
    • stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
    • wypis i wyrys z katastru nieruchomości
    • wstępny projekt podziału, opracowany przez geodetę na kopii mapy sytuacyjnej.
   2. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, geodeta dokonuje podziału działki na gruncie oraz sporządza mapę projektu podziału i protokół przyjęcia granic do podziału.
   3. Skompletowanie operatu pomiarowego.

  Mapę projektu podziału i protokół przyjęcia granic składa się w urzędzie miasta,gminy w celu wydania przez Prezydenta, Burmistrza, Wójta decyzji zatwierdzającej podział.

  1. Po dwóch tygodniach od daty otrzymania decyzji należy odebrać z urzędu mapy projektu podziału i uzyskać w Starostwie Powiatowym adnotację o możliwości wpisu w księdze wieczystej.
  2. Przeniesienie własności w kancelarii notarialnej.

  Czas wykonania

  W wypadku, gdy brak planu zagospodarowania należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy(trwa to ok 1-2 miesięcy w zależności od miejscowości)

  Oczekiwanie na wydanie postanowienia,ok. 1 miesiąca

  Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia, po 7 dniach postanowienie uprawomacnia się.

  Czas otrzymania materiałów z ODGiK, wykonania pomiaru w terenie, sporządzenia dokumentacji przeznaczonej do wydania decyzji zatwierdzającej podział wynosi ok dwóch miesięcy.

  Po wydaniu decyzji, wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  Po tym terminie decyzja staje się ostateczna i geodeta może sporządzić dokumenty do przewłaszczenia.

Propozycje

Zobacz GEO-MAR Uslugi Geodezyjne na Oferteo.pl

 

oferta w OLX

Godziny otwarcia

GEO-MAR Usługi Geodezyjne Kompleksowa obsługa geodezyjna https://www.google.pl/maps/place/GEO-MAR+Us%C5%82ugi+Geodezyjne/@50.3322729,19.1293386,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!10m1!1e2!3m4!1s0x4716d0bba12afb15:0xa7833ce3017a5b83!8m2!3d50.3322695!4d19.1315273
Brzozowicka 3 42-500 Będzin śląskie Polska
50.3322729 19.1293386
+48 504 054 953 biuro@geo-mar.com.pl Cena usługi ustalana po analizie zlecenia images/Ikona.jpg
poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy