Poradnik geodezyjny

Podział nieruchomości

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.
Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, można wykonać w celu wydzielenia działki o powierzchni minimum 0,3 ha. Wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalne jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Opinię, wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Procedura

1. Złożenie w urzędzie miasta, gminy wniosku o wydanie opinii o możliwości podziału.
Do wniosku, należy dołączyć następujące dokumenty:
- stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości
- wstępny projekt podziału, opracowany przez geodetę na kopi mapy sytuacyjnej.
2. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, geodeta dokonuje podziału działki na gruncie oraz sporządza mapę projektu podziału i protokół przyjęcia granic do podziału.
3. Skompletowanie operatu pomiarowego.
Mapę projektu podziału i protokół przyjęcia granic składa się w urzędzie miasta, gminy w celu wydania przez Prezydenta, Burmistrza, Wójta decyzji zatwierdzającej podział.
4. Po dwóch tygodniach od daty otrzymania decyzji należy odebrać z urzędu mapy projektu podziału i uzyskać w Starostwie Powiatowym adnotację o możliwości wpisu w księdze wieczystej.
5. Przeniesienie własności w kancelarii notarialnej.

Czas wykonania

W wypadku, gdy brak planu zagospodarowania należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy(trwa to ok 1-2 miesięcy (w zależności od miejscowości)
Otrzymanie materiałów z ODGiK, ok. 1 miesiąca
Oczekiwanie na wydanie postanowienia o możliwości podziału ,ok. 1 miesiąca
Postanowienie – wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia, po 7 dniach postanowienie uprawomocnia się.
Wykonania pomiaru w terenie, sporządzenia dokumentacji przeznaczonej dla ODGiK w celu wydania decyzji zatwierdzającej podział wynosi ok dwóch miesięcy.
Przekazanie dokumentacji do gminy oraz wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, ok. 1 miesiąca
Po wydaniu decyzji, wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Po tym terminie decyzja staje się ostateczna.

Propozycje

Godziny otwarcia

poniedziałek
07:00 - 15:00
wtorek
07:00 - 15:00
środa
07:00 - 15:00
czwartek
07:00 - 15:00
piątek
07:00 - 15:00
sobota
kontakt
niedziela
kontakt
Mapa dojazdu do firmy